Ngày 29 tháng 12 năm 2022 đại diện lãnh đạo 02 đơn vị tiến hành ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác đánh dấu thêm sự phát triển các mối quan hệ hợp tác giữa Công ty cổ phần WARRANTEK và Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ về nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, đào tạo, thực tập tại doanh nghiệp, thực tế cơ sở của sinh viên cũng như các hoạt động khác về lĩnh vực kiểm nghiệm phục vụ nền sản xuất mà cả hai bên đơn vị cùng quan tâm.









Nguồn: https://cns.ctu.edu.vn/8-tin-tuc/1015-le-ki-ket-hop-tac-ky-thuat-giua-kh...ho.html
Ngày Đăng Bài
Jan 2021
  1. Mon
  2. Tue
  3. Wed
  4. Thu
  5. Fri
  6. Sat
  7. Sun