Menu

Trung tâm Kiểm nghiệm WARRANTEK được công nhận ISO/IEC 17025:2017, số hiệu VILAS 686.
Trung tâm Kiểm nghiệm WARRANTEK được công nhận là phòng kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.