Bao bì thực phẩm

Trung tâm kiểm nghiệm WARRANTEK hiện đang cung cấp  các giải pháp phân tích xuyên suốt và toàn diện cho bao bì thực phẩm trên nền mẫu bao bì và các nguyên phụ liệu có liên quan nhằm đảm bảo bao bì sản phẩm của khách hàng đáp ứng được các quy định về an toàn thực phẩm của quốc gia và quốc tế.  
WARRANTEK provides comprehensive and thorough analytical solutions for food packaging on packages and related materials, ensuring products packages meet domestic and international regulations of food safety.